Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinski fondovi predstavljaju idealan spoj sigurnosti, bankarske tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima.


Depozitar jest banka kojoj je mirovinsko društvo na temelju sklopljenog ugovora povjerilo imovinu mirovinskog fonda na pohranu i čuvanje na posebnom računu. Depozitar može biti kreditna institucija koja ima odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun mirovinskog društva.

Depozitar osigurava da se imovina mirovinskog fonda vodi na odvojenim računima otvorenim u ime mirovinskog društva a za račun mirovinskog fonda tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada mirovinskom fondu od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

Depozitar Raiffeisen mirovinskih fondova je Addiko Bank d.d.
Sjedište: Slavonska avenija 6, Zagreb
Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara: Depozitar je ovlašten i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke u skladu s Rješenjem Hrvatske narodne banke, broj Z-1671/2003. od 16.12.2009., a temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, od 09.07.2009. godine.
 
Iznos temeljnog kapitala: 2.558.898.150,00 kuna
 
Pogledajte popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova.