Kako promijeniti kategoriju fonda (A-B-C)?

Nazad
Kako promijeniti kategoriju fonda (A-B-C)?

Kriteriji za izbor kategorije mirovinskoga fonda
U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina, član će prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima biti raspoređen u fond kategorije C.

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A.

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u A ili C.

Gdje i kada promijeniti kategoriju fonda?
Na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom u tri godine, i to u godini kada član fonda napuni godine života koje su djeljive sa tri (npr. u 18., 21., 24., 27., itd.) i samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.