Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.


Članovi obveznoga mirovinskog fonda kategorije B mogu biti svi članovi kojima je do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od 5 godina.

Odabir i/ili promjena mirovinskoga fonda i pripadajuće mu kategorije obavlja se jedino na šaletrima REGOS-a u poslovnicama FINA-e.

Promjena kategorije obveznog mirovinskog fonda za člana fonda moguća je jednom u tri godine, i to u godini kada član fonda napuni godine života koje su djeljive sa tri (npr. u 21., 24., 27., itd.) i samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.