Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.


Datum početka rada Fonda: 21. kolovoza 2014.
Početna vrijednost obračunske jedinice: 100 kuna
Valuta Fonda: kuna

Ciljevi i strategija ulaganja Raiffeisen mirovinskoga fonda kategorije A

Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću ulaganja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova Fonda u odnosu na preuzeti rizik.
Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na dugi rok radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.
Fond ima uravnoteženi profil rizika koji proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire, direktno ili indirektno putem ulaganja u imovinu definiranu Statutom Fonda u članku 49. stavak 1. točke 6., 7. i 9.
Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala.

Usporedni prikaz glavnih karakteristika obveznih mirovinskih fondova
 
Kategorija fonda
Tko može biti član? Članovi mogu biti svi oni kojima je ostalo 10 ili više godine do referentnoga datuma*. Članovi mogu biti svi oni kojima je ostalo 5 ili više godina do referentnoga datuma*. Članovi mogu biti svi.
Osiguranici kojima je ostalo manje od 10 godina do referentnoga datuma ne mogu biti članovi Raiffesen obveznog mirovinskog fonda kategorije A. Osiguranici kojima je do referentnoga datuma ostalo između 5 i 10 godina mogu birati između fonda kategorije B ili C. Osiguranici kojima je do referentnoga datuma ostalo manje od 5 godina nemaju mogućnost izbora, nego postaju i ostaju članovi fonda kategorije C.
Do referentnog datuma* mi je ostalo više od 10 godina. Mogu li biti član? DA DA DA
Do referentnog datuma* mi je ostalo između 5 i 10 godina. Mogu li biti član? NE DA DA
Do referentnog datuma* mi je ostalo manje od 5 godina. Mogu li biti član? NE NE DA
Očekivani prinos u dugom roku Očekuje se viši prinos u dugom roku. U dugom roku očekuje se prinos veći od prinosa fonda kategorije C, odnosno manji prinos od fonda kategorije A. Očekuje se niži prinos u dugom roku.
Profil rizičnosti balansirani fond umjereno konzervativni fond konzervativni fond
kategorija umjereno rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine​ kategorija fonda čiji se profil rizičnosti nalazi između profila rizičnosti fondova kategorija A i C, a sukladno zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine kategorija najmanje rizičnog fonda čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine
Koja su najvažnija ograničenja? Minimalno 30% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a. Minimalno 50% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a. Minimalno 70% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a.
Maksimalno 55% neto imovine fonda može se držati u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova i financijskih izvedenica.  Maksimalno 35% neto imovine fonda može se držati u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova i financijskih izvedenica. Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
Minimalno 40% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.
*Referenti datum je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda jednom godišnje i to u mjesecu u kojem je član fonda rođen.