Pojmovi u mirovinskom sustavu

Nazad
Pojmovi u mirovinskom sustavu

 1. Mirovinsko društvo je dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje na temelju odobrenja HANFA-e upravlja obveznim ili dobrovoljnim  mirovinskim fondovima.
 2. Obvezni mirovinski fond je mirovinski fond koji na temelju odobrenja Agencije osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona. Obvezni  mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C.
 3. Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, B, C su kategorije obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskome fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.
 4. Dobrovoljni mirovinski fond je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.
 5. Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti sve fizičke osobe.
 6. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.
 7. Pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.
 8. Samozaposlena osoba je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, primjerice, obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i drugi, ili pak osoba koja samu sebe zapošljava u smislu odgovarajućih propisa druge države članice.
 9. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s definiranim primanjima je zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine, ako je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dopušteno.
 10. Biometrički rizici su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.
 11. Matična država članica je država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskoga društva ili, ako ono nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost.
 12. Država članica domaćin je država članica različita od matične države članice čije se zakonodavstvo, koje uređuje područje rada i socijalne skrbi u dijelu koji se odnosi na mirovinski program, primjenjuje na odnos između pokrovitelja i članova zatvorenoga fonda.
 13. Država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 14. Treća država je država koja nije država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 15. UCITS fond (eng. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 16. Član obveznoga mirovinskog fonda je osiguranik koji je prijavljen u obveznome mirovinskom fondu.
 17. Član dobrovoljnoga mirovinskog  fonda je osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskoga programa i zakona.
 18. Član mirovinskoga društva je dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskoga društva.
 19. Korisnik mirovine je osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu.
 20. Mirovinska osiguravajuća društva specijalizirana za isplatu mirovina. Za sada u Hrvatskoj postoji samo jedno – Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo.
 21. Mirovina je periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. U slučaju obveznih mirovina  isplata može biti samo doživotna, a u slučaju dobrovoljnih mirovina može biti  doživotna ili privremena.
 22. Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
 23. Osobni račun u obveznome mirovinskom fondu je račun otvoren na ime člana mirovinskoga fonda u odabranome mirovinskom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskoga fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika.
 24. Osobni račun u dobrovoljnome mirovinskom fondu je račun otvoren na ime člana dobrovoljnoga mirovinskog fonda u odabranome fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi mirovinsko društvo.
 25. Mirovinski program predstavlja cjelokupnost pravila, propisa, sporazuma, ugovora ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 26. Prijenos računa znači prijenos sredstava s osobnoga računa člana iz jednog u drugi mirovinski fond.
 27. Naknada za izlaz iz fonda znači naknadu koja se naplaćuje za prelazak člana iz jednog u drugi fond.
 28. Informativni prospekt znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.
 29. Statut je temeljni akt mirovinskoga fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.
 30. Jamstveni polog su sredstva na posebnome računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima Sto mirovinsko društvo upravlja.
 31. Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama Zakona.
 32. HANFA je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Ona je glavno regulatorno i nadzorno tijelo RH za nadzor zakonitosti u poslovanju mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava te nadzor i regulaciju ostalih sudionika na tržištu kapitala u Hrvatskoj.
 33. REGOS, Središnji registar osiguranika državna je ustanova za vođenje evidencije o stanju osobnih mirovinskih računa. Osnovna mu je zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova i vođenje evidencije o osobnim računima članova. Šalteri REGOS-a jedino su mjesto na kojima se može izabrati obvezni mirovinski fond, a nalaze se u poslovnicama FINA-e.
 34. HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.
 35. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (eng. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) Europsko je nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010.).