Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.05.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 15,26%
2 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 14,94%
3 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 11,74%
4 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 7,89%
5 RHMF-O-203A Republika Hrvatska HRRHMFO203A8 6,91%
6 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 6,56%
7 HT-R-A Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 5,03%
8 RHMF-O-203E Republika Hrvatska HRRHMFO203E0 3,55%
9 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 3,43%
10 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 3,27%